Algemene Leveringsvoorwaarden Plaagdierbestrijding het Gooi. Eierlanden 21 1274 CM HUIZEN.

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plaagdierbestrijding het Gooi, hierna te noemen: PDB
het Gooi en een Opdrachtgever waarop PDB het Gooi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PDB het Gooi, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van PDB het Gooi en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PDB het Gooi en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld
naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien PDB het Gooi niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat PDB het Gooi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van PDB het Gooi zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte
of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 PDB het Gooi kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is PDB het Gooi
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PDB het Gooi anders
aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht PDB het Gooi niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen PDB het Gooi en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever PDB het Gooi derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PDB
het Gooi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. PDB het Gooi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander
op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. PDB het Gooi heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door PDB het Gooi of door PDB het Gooi ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers
in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van PDB het Gooi. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, dan is PDB het Gooi gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. PDB het Gooi is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan PDB het Gooi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PDB het Gooi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PDB het Gooi worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PDB het Gooi zijn verstrekt, heeft PDB het Gooi het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan PDB het Gooi
ter beschikking heeft gesteld. PDB het Gooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PDB het Gooi is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PDB het Gooi zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is PDB het Gooi gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen PDB het Gooi bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van PDB het Gooi op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PDB het Gooi een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens PDB het Gooi gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van PDB het Gooi daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien PDB het Gooi met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is PDb het Gooi niettemin te allen tijde gerechtigd
tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PDB het Gooi
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PDB het Gooi rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. PDB het Gooi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst PDB het Gooi ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van PDB het Gooi kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is PDB het Gooi bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van PDB het Gooi kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PDB het Gooi op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PDB het Gooi
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien PDB het Gooi tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is PDB het Gooi gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
PDB het Gooi gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PDB het Gooi, zal PDB het Gooi in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht
van de werkzaamheden voor PDB het Gooi extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PDB het Gooi anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel
de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van PDB het Gooi op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht
1. PDB het Gooi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PDB het Gooi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PDB het Gooi niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PDB het Gooi of van derden daaronder begrepen. PDB het Gooi heeft ook het
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PDB het Gooi
zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. PDB het Gooi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
4. Voorzoveel PDB het Gooi ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PDB het Gooi gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als
ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PDB het Gooi aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door PDB het Gooi aangegeven. PDB het Gooi is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
3. PDB het Gooi heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PDB het Gooi kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
PDB het Gooi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PDB het Gooi verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek
6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien PDB het Gooi echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst PDB het Gooi geleverde blijft eigendom van PDB het Gooi totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen
uit de met PDB het Gooi gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door PDB het Gooi geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PDB het Gooi
veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Opdrachtgever verplicht om PDB het Gooi daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en
de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan PDB het Gooi ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PDB het
Gooi gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens PDB het Gooi bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval PDB het Gooi zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke
en niet herroepelijke toestemming aan PDB het Gooi en door PDB het Gooi aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van PDB het Gooi zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door PDB het Gooi te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 week na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door PDB het Gooi verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,
dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van PDB het Gooi, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan
te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg
is van omstandigheden waar PDB het Gooi geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan PDB het Gooi te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan PDB het Gooi te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PDB het Gooi in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient PDB het Gooi in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname
en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij PDB het Gooi opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PDB het Gooi de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de Opdrachtgever, ter keuze van PDB het Gooi, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan
de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan PDB het Gooi te retourneren en de
eigendom daarover aan PDB het Gooi te verschaffen, tenzij PDB het Gooi anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de
zijde van PDB het Gooi daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PDB het Gooi en de door
PDB het Gooi bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien PDB het Gooi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. PDB het Gooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PDB het Gooi is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien PDB het Gooi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PDB het Gooi beperkt tot maximaal tweemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van PDB het Gooi is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. PDB het Gooi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
PDB het Gooi aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PDB het Gooi toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PDB het Gooi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PDB het
Gooi of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart PDB het Gooi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PDB het Gooi toerekenbaar is. Indien PDB het Gooi uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden PDB het Gooi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PDB het Gooi,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PDB het Gooi en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. PDB het Gooi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. PDB het Gooi heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PDB het Gooi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van PDB het Gooi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft PDB het Gooi het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking
met PDB het Gooi.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan